TDK Hungary Components Kft.


TDK Hungary Components Kft.

hu.tdk-electronics.tdk.com

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

2019.április10.


TARTALOM

 

1. BEVEZETÉS

2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 

HU.TDK-ELECTRONICS.TDK.COM

2.1. ÜZEMLÁTOGATÁS ÉS NYÍLT NAP

2.2. FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE, FELHASZNÁLÁSA

2.3. KARRIER - JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

2.4. A HU.TDK-ELECTRONICS.TDK.COM SZERVER NAPLÓZÁSA

2.5. A HU.TDK-ELECTRONICS.TDK.COM SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

2.6. TDKHUNGARY COMPONENTS KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

2.7. CÉGES KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

2.8. KÖZÖSSÉGI MÉDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE)

2.9. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

1. BEVEZETÉS

A TDK Hungary Components Kft. (a továbbiakbanTDK Hungary, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A TDK Hungaryad atkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a hu.tdk-electronics.tdk.com/adatvedelem címen. A TDK Hungary fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A TDK Hungary elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TDK Hungary a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A TDK Hungary az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:


2. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A TDK Hungary az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

✓ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

✓ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

✓ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

✓ 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

✓ 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

✓ 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


2.1. ÜZEMLÁTOGATÁS ÉS NYÍLT NAP

A TDK Hungary üzemlátogatást és Nyílt Napot is szervez általános, középiskolás diákok, felsőoktatási hallgatók, illetve kísérőik részére.

Az adatkezelés célja: regisztráció az üzemlátogatásra/Nyílt Napra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve az érintett kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt személyes adatok típusa: név, telefonszám, e-mail cím, Melyik iskolába jár?, Hányadik osztályos?, Honnan értesült a nyílt napról? Fénykép/videó készítéséhez adott hozzájárulás, születési dátummal.

Az adatkezelés időtartama: az üzemlátogatást/Nyílt Nap megtartását követő 3 év múlva törlésre kerülnek

2.2. FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE, FELHASZNÁLÁSA

Az üzemlátogatáson/Nyílt Napon az érintettek előzetes hozzájárulása esetén fénykép készül róluk, melyet a TDK Hungary honlapján és közösségi média oldalain teszközzé.

Az adatkezelés célja: fényképek/ videofelvételek honlapon, közösségi média oldalakon történő közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve az érintett kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt személyes adatok típusa: a felvételeken szereplő személyeknek a képeken / videofelvételeken látszódó arcképmása. Az adatkezelés időtartama:a közzétételtől számított 3 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem jelenik meg az adatkezelő fényképein.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
H-Multimédia Kft. 9700 Szombathely Nádasdy F. u. 7 szerverüzemeltetés
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki u. 56. tárhelyszolgáltatás
Kovács és Fiai Bt. 9723 Gyöngyösfalu, Hunyadi utca 57. fényképek készítése
Lamb&Wolf Kft. 2483 Gárdony, Géza fejedelem út 9379/2 hrsz.

adatkezelő közösségi média oldalainak adminisztrálása

 

 

2.3. KARRIER - JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE

TDK Hungary álláspályázataira a TDK Hungary Components Kft. Karrier Központban (https://hu.tdk-electronics.tdk.com/karrier) van lehetőség jelentkezni. A TDK Hungary a hozzá beérkezett pályázatokat tárolja. Az álláshirdetésekre történő jelentkezés előtt az ehhez kapcsolódó adatkezelésről a TDK Hungary részletes tájékoztatást nyújt.

Az adatkezelés célja: a TDK Hungary karrier adatbázisába történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

✓ a regisztráció során benyújtott pályázatban szereplő adatok törlését, módosítását a pályázó a jelentkezési felületen (SuccessFactors) bármikor kezdeményezheti, illetve a jelentkezést törölheti,

✓ az utolsó bejelentkezést követő 3 év elteltével a rendszer automatikus értesítést küld az inaktivitásról, s hogy amennyiben a pályázó nem lépbe a rendszerbe, profilja 1 hónap elteltével törlésre kerül.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a TDK Hungary Components Kft. által közzétett állásajánlatokra.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
H-Multimédia Kft. 9700 Szombathely Nádasdy F. u. 7. szerverüzemeltetés
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki u. 56.

tárhelyszolgáltatás

 

 

2.4. A HU.TDK-ELECTRONICS.TDK.COM SZERVER NAPLÓZÁSA

A hu.tdk-electronics.tdk.com weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja a TDK Hungary Components Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

2.5. A HU.TDK-ELECTRONICS.TDK.COM SAJÁT COOKIE KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-somagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: 10 nap.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, amelyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
H-Multimédia Kft. 9700 Szombathely Nádasdy F. u. 7 szerverüzemeltetés
T-Systems Magyarország Zrt. 1117 Budapest Budafoki u. 56. tárhelyszolgáltatás

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

2.6. TDK HUNGARY COMPONENTS KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A TDK Hungary Components Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, telefonszámával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
TDK Electronics AG Rosenheimer Strasse 141 e, 816781 München, Németország levelezőrendszer üzemeltető
IBM Deutschland GmbH Hollerithstr. 1, 81829 München Németország levelezőrendszer szolgáltató

 

2.7. CÉGES KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

A céges kapcsolattartók nevét, beosztását, email címét, telefonszámát és a szerződő fél képviseletére jogosultak nevét, aláírását a TDK Hungary kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, illetve a szerződés teljesítése, vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

A természetes személyekkel vagy egyéni vállalkozókkal kötött szerződés esetén, ha a szerződéskötő fél a kapcsolattartó is, akkor a szerződés teljesítése a jogalap (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

Egyéb jogalanyokkal kötött szerződések esetén a jogalap a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), melyről érdekmérlegelési Teszt készült.

Szerződő fél felel azért, hogy a szerződés teljesítése során a saját szervezete részéről eljáró és/vagy kapcsolattartó személyeket tájékoztassa arról, hogy a kapcsolattartásra szolgáló adataikat (név, beosztás, email cím, telefonszám), valamint azegyüttműködés során keletkezett adatokat a TDK Hungary-val lévő kapcsolattartás, az ügyintézés és az üzletmenet hatékonyságának biztosítása, továbbá üzleti és szerződéses ajánlatokkal való megkeresés céljából kezelik.

TDK Hungary a GDPR (EU 2016/679 rendelete) 12-22. cikkekben megfogalmazott releváns érintetti jogokat a másik fél kapcsolattartó személyeinek is biztosítja.

2.8. KÖZÖSSÉGI MÉDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN)

A TDK Hungary oldala a www.facebook.com/TDKHungary címen érhető el a Facebook közösségi oldalán.

A www.facebook.com/TDKHungary oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés aTDK Hungary és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást. A TDK Hungary oldala a www.instagram.com/tdk_hu címen érhető el az Instagram közösségi oldalán.

A TDK Hungary oldala a www.linkedin.com/company/tdkhungary címen érhető el a LinkedIn közösségi oldalán.

Az adatkezelések célja: tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelésekjogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja kö-vetni a TDK Hungary rajongói oldalait a közösségi oldalakon.

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Lamb&Wolf Kft. 2483 Gárdony, Géza fejedelem út 9379/2 hrsz. adatkezelő közösségi média oldalainak adminisztrálása

 

A Facebook Ireland Ltd.-vel kötött közös adatkezelői megállapodás kivonata:

Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, amelyek segítségével átlátható, hogyan használják a rajongói oldalt az emberek. A Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) és a TDK Hungary együttes adatkezelők az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook relatív felelősségét és a TDK Hungary relatív felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán

A Facebook Ireland vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR-ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán (korlátozás nélkül ideértve a GDPR 12. és 13.,15–22. és 32–34. cikkét). A Facebook Ireland ezen kívül minden érintettnek elérhetővé teszi az Oldalelemzések függelékének kivonatát.

A TDK Hungary biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezzen az elemzési adatok kezelésére, azonosítsa az oldal adatkezelőjét, és hogy betartson minden egyéb vonatkozó jogi kötelezettséget.

A Facebook Ireland hozhat és alkalmazhat döntéseket az elemzési adatok kezeléséről. A Facebook Ireland saját belátása szerint dönthet arról, hogyan tartja be az Oldalelemzések függeléke értelmében fennálló kötelezettségeit. Az EU-ban a Facebook Ireland a fő szerv, amely az elemzési adatok kezelését végzi minden adatkezelő nevében. Az adatkezelés kapcsán a fő felügyeleti szerv írország adatvédelmi hivatala.

A Facebook Ireland egyedüli felelőssége a személyes adatok kezelése az Oldalelemzések funkció kapcsán, kivéve az Oldalelemzések függelékének hatókörébe tartozó adatokat. Az Oldalelemzések függeléke nem biztosít aTDK Hungary-nek jogot, hogy kikérje a Facebook-felhasználók személyes adatait, amelyeket a Facebook-termékek kapcsán kezel a Facebook Ireland, ideértve az oldalelemzési adatokat.

A TDK Hungary az adatvédelmi megkeresések teljesítése során a Facebook Ireland nevében nem járhat el, és nem adhat választ.

Az Oldalelemzések függeléke kapcsán vagy belőle fakadóan fennálló minden jogigény, kereset és jogvita rendezése kizárólag írország bíróságai előtt történhet, visszavonhatatlanul aláveti magát az ír bíróságok joghatóságának az ilyen jogigénnyel kapcsolatos eljárás tekintetében, és az Oldalelemzések függeléke kapcsán írország jogszabályai az irányadók.

 

2.9. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS

A TDK Hungary vállalati panasz és visszaélés-bejelentési rendszert működtet az etikai, magatartási kérdések felvetésére és a meg nem felelések kivizsgálására.

Az adatkezelés célja: A Pktv. szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése, ennek keretében a bejelentővel való kapcsolattartás is.

Az adatkezelés jogalapja:

  1. az érintett (bejelentő) hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
  2. a bejelentésben érintett személy(ek) bejelentésben megadott személyes adatai tekintetében pedig a TDK Hungary jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], tekintve, hogy személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése a vállalat jogos érdekének minősül [GDPR 47. preambulumpont]. A jogos érdek igazolásához szükséges érdekmérlegelési tesztet a TDK Hungary elvégezte.

A kezelt személyes adatok típusa:

  1. bejelentő neve, e-mailcíme, telefonszáma (kivéve anonim bejelentés esetén)
  2. bejelentésben érintett személyes adatai (bejelentésenként változó‚ tartalom)

Az adatkezelés időtartama: Ha a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az adatokat a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul töröljük. Amennyiben a vizsgálatlat alapján intézkedés szükséges, a bejelentésre vonatkozó‚ adatokat legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárásoksok jogerős lezárásáig kezeljük [Pktv. 16. § (6)].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett (anonim bejelentő) nem kerül értesítésre a kivizsgás eredményéről.

Adattovábbítás: Amennyiben a bejelentés alapján hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, az etikai konzulens az eljárás lefolytatásárara hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróságg, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja a bejelentő és a bejelentésben érintett személy bejelentésben megadott személyes adatait. Hatósági eljárás megindítása esetén a TDK Hungary képviseletét ellátó Ä‚Ä˝gyvéd is szÄ‚Ä˝kség szerint megismerheti ezen adatokat.

 

EGYÉB ADATKEZELéSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátásavégett megkereshetik az adatkezelőt.

A TDK Hungary a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A TDK Hungary és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A TDK Hungary a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A TDK Hungary az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A TDK Hungary a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A TDK Hungary a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A TDK Hungary az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A TDK Hungary és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A TDK Hungary, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a TDK Hungary késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve

 

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: TDK Hungary Components Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 30.

Cégjegyzékszám: 18-09-101682

A bejegyző bíróság megnevezése: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11307064-2-18

Telefonszám: +36.94.522.100

E-mail: HRSzombathely@tdk-electronics.tdk.com

Belső adatvédelmi felelős:Szekeres-ányos Szilvia

Telefon: +36.94.522.298

E-mail: adatvedelem@tdk-electronics.tdk.com

 

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulása visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a TDK Hungary megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13.és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon cím-zettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A TDK Hungary az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a TDK Hungary elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a TDK Hungary által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a TDK Hungary indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttékk vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatá-sok kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a TDK Hungary korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintettvitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A TDK Hungary az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsá-tott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaivalszemben, vagy amelyek jogi igények előterjesz-téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a TDK Hungary nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandóolyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem ösz-szetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítha-tó.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A TDK Hungarya kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz bejelentése:

Amennyiben a TDK Hungaryadatkezelésével kapcsolatban kérdése, vagy problémája van, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz: adatvedelem@tdk-electronics.tdk.com

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

 

Kapcsolat

linkedin instagram

TDK Hungary Components Kft.
9700 Szombathely, Csaba utca 30.

Telefonszám: 06 94 522 100

E-mail: HRSzombathely@tdk-electronics.tdk.com

Ingyenes hívható TDK vonal: 06 80 624 444

Map
Széchenyi 2020
NKFIA